Bij het boeken van een fotoshoot of reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Keek fotografie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

1. Algemeen

1.1 De fotograaf behoud zich het recht voor informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen.

1.2 Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

2. Fotoshoot

2.1 Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en opdrachtgever beiden schikt. Indien opdrachtgever een fotoshoot of bruiloftsfotografie in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient opdrachtgever in overleg met fotograaf voor een geschikte vervangende locatie te zorgen, met voldoende natuurlijk licht.

2.2 In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag er tevens voor worden gekozen de fotoshoot te verplaatsen. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Uitzondering hierop is bruiloftsfotografie, zie punt 6; Annulering.

2.3 Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.

2.4 De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie binnen 3 weken na de fotoshoot geleverd via WeTransfer, tenzij anders is overeengekomen.

2.5 In het geval een opdracht uit zes of meer aaneengesloten uren bestaat, of de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een maaltijd genuttigd wordt, dient opdrachtgever fotograaf van een maaltijd te voorzien. Tevens zal opdrachtgever een pauze van ten minste 20 minuten mogelijk maken ten behoeve de maaltijd te nuttigen.

3. Vergoeding en Betaling

3.1 Opdrachtgever mag contant betalen of het bedrag overmaken. De fotoshoot wordt binnen 8 dagen na verstrekking van de factuur betaald door de opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt de foto’s nadat er is betaald.

3.2 Prijzen voor particulieren zijn incl BTW.

3.3 Indien een factuur niet binnen de hierboven gestelde termijn is voldaan zal fotograaf het bewerken en leveren van de foto’s opschorten tot de factuur is voldaan. En is de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling van de fotograaf.

4. Auteursrecht
4.1 Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.

4.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om foto’s van de fotograaf aan te passen of te bewerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.

4.3 Fotograaf behoudt zich het recht voor de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden en publicaties te gebruiken tenzij anders overeengekomen. Te denken aan website, blog, social media, wedstrijden. Indien gewenst kan dit gebeuren zonder de naam van de opdrachtgever te gebruiken, zodat fotobestanden niet te herleiden zijn tot de opdrachtgever.

4.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.

4.5 De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.

4.6 Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

5. Naamsvermelding

5.1 De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen. Opdrachtgever mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden: foto: Keek fotografie (www.keekfotografie.nl).

5.2 Voor iedere inbreuk op de aan de fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

6. Annulering

6.1 Bij onvoorziene omstandigheden kan een fotoshoot worden verzet door opdrachtgever of fotograaf, er wordt dan samen gekeken naar een nieuwe datum.
In geval van bruiloftsfotografie geldt ook dat er in redelijkheid samen gekeken kan worden naar een nieuwe datum, echter is dat niet mogelijk, of wordt de bruiloft geannuleerd dan blijft de aanbetaling verschuldigd. Indien oprachtgever de opdracht binnen 3 maanden tot het huwelijk zou plaatsvinden annuleert, zal 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn aan de fotograaf.

6.2 Is de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld ziekte) afwezig dan is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van het door de opdrachtgever reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.

7.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier dan door fotograaf aanbevolen.

7.3 Bij diefstal, verlies of technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht zal fotograaf, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen de opdracht uitvoeren. Opdrachtgever kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

8. Klachten

8.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s/ albums schriftelijk/per mail aan de fotograaf te worden medegedeeld. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Privacy

9.1 Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens van de opdrachtgever (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

Keek fotografie
Kvk 63754290
Januari 2019